Login
A   A   A  
welcome

 Album 

米Teen唔鐘意玩現成品,喜歡由零件開始砌。99次失敗唔係問題,最緊要係有1次成功!

米Teen總部設在聖公會白約翰會督中學506室,在午膳後和放學後集會。有興趣參與的同學,請與會長或導師聯絡。

米Teen專頁

506室內 2021-02-06 13:17:00
溫度 27℃ 濕度 95%
街景 2021-02-01 16:47:10
街景
5樓室外 2021-01-20 13:04:01
溫度 23℃ 濕度 5%
街景 2021-01-20 12:59:20
街景

私隱政策

「miteen.hk」網站以下簡稱為本網站。
本網站承諾遵守《個人資料(私隱)條例》下有關管理個人資料的規定,保障本網站所持有的個人資料的私隱、保密性及安全。
本網站同樣承諾確保本網站所有管理員堅守這些責任。
本網站所收集及持有關於你的個人資料的記錄將會用於推廣本網站的資訊及活動的用途。
本網站未取得你的同意前,不會向第三者提供你的個人資料。
當你到訪本網站,我們可能會以cookies檔案儲存及追蹤關於你瀏覽本網站的資料。本網站以cookies所收集得關於你的資料,只會用作整體統計訪客如何瀏覽本網站。收集這些統計數字是為了管理本網站及改善網站的設計。
當你瀏覽本網站時,我們會記錄到訪的人次。網站伺服器亦會記錄你的到訪資料,包括你的IP地址及域名、瀏覽器類別及設置、語言設定、地理位置、操作系統、之前瀏覽網頁,以及瀏覽時間及網頁。我們使用該些資料作維持或改善網站運作,得知最多人瀏覽的網頁等。我們不會,並且無意使用到訪人士的資料作識辨身份的用途。

welcome

 Album 

米Teen唔鐘意玩現成品,喜歡由零件開始砌。99次失敗唔係問題,最緊要係有1次成功!

米Teen總部設在聖公會白約翰會督中學506室,在午膳後和放學後集會。有興趣參與的同學,請與會長或導師聯絡。

米Teen專頁

506室內 2021-02-06 13:17:00
溫度 27℃ 濕度 95%
街景 2021-02-01 16:47:10
街景
5樓室外 2021-01-20 13:04:01
溫度 23℃ 濕度 5%
街景 2021-01-20 12:59:20
街景
 ⇧