Login
A   A   A  
welcome

 Album 

米Teen唔鐘意玩現成品,喜歡由零件開始砌。99次失敗唔係問題,最緊要係有1次成功!

米Teen總部設在聖公會白約翰會督中學506室,在午膳後和放學後集會。有興趣參與的同學,請與會長或導師聯絡。

米Teen專頁

506室內 2020-11-04 21:43:57
溫度 26℃ 濕度 95%
街景 2020-11-04 21:41:52
街景
5樓室外 2020-11-04 21:43:43
溫度 22℃ 濕度 95%
街景 2020-11-04 21:34:34
街景

Memory units

icon

Home>ICT>Memory uni...

1b = 1 bit = 1 binary digit

1B = 1 byte = 8 bits

1 nibble = a group of 4 bits

1 octet = a group of 8 bits

1 word = a group of bits processed as a unit, its length (8, 16, 32 or 64 bits etc) is different between different computers.

UnitMeaning
KBKilobyte
1KB = 210B
= 1,024B
~1 thousand bytes
MBMegabyte
1MB = 220B = 1,024KB
= 1,048,576B
~1 million bytes
GBGigaByte
1GB = 230B = 1,024MB
= 1,073,741,824B
~1 billion bytes (10億)
TBTeraByte
1TB = 240B = 1,024GB
= 1,099,511,627,776B
~1 trillion bytes (1兆)
PBPetaByte
1PB = 250B = 1,024TB
= 1,125,899,906,842,624B

Convert the following memory unit.

Q.


=

welcome

 Album 

米Teen唔鐘意玩現成品,喜歡由零件開始砌。99次失敗唔係問題,最緊要係有1次成功!

米Teen總部設在聖公會白約翰會督中學506室,在午膳後和放學後集會。有興趣參與的同學,請與會長或導師聯絡。

米Teen專頁

506室內 2020-11-04 21:43:57
溫度 26℃ 濕度 95%
街景 2020-11-04 21:41:52
街景
5樓室外 2020-11-04 21:43:43
溫度 22℃ 濕度 95%
街景 2020-11-04 21:34:34
街景
 ⇧