Login
A   A   A  
welcome

 Album 

米Teen唔鐘意玩現成品,喜歡由零件開始砌。99次失敗唔係問題,最緊要係有1次成功!

米Teen總部設在聖公會白約翰會督中學506室,在午膳後和放學後集會。有興趣參與的同學,請與會長或導師聯絡。

米Teen專頁

506室內 2020-11-04 21:43:57
溫度 26℃ 濕度 95%
街景 2020-11-04 21:41:52
街景
5樓室外 2020-11-04 21:43:43
溫度 22℃ 濕度 95%
街景 2020-11-04 21:34:34
街景

TB to GB, MB, KB and B

icon

Home>ICT>Python by ...>TB to GB, ...

Convert TB to other units of memory.

1# Author: HUANG KWUN HOI (SKHBBSS, class 4D)
2# Last modified: 2020.9.3
3print('Enter no. of TB')
4x=float(input())
5q=str(x)
6print(q+'TB')
7y=float(x*(2**(40)))
8q=str(y)
9print('='+q+'B')
10y=float(x*(2**(30)))
11q=str(y)
12print('='+q+'KB')
13y=float(x*(2**(20)))
14q=str(y)
15print('='+q+'MB')
16y=float(x*(2**(10)))
17q=str(y)
18print('='+q+'GB')

Download source code

welcome

 Album 

米Teen唔鐘意玩現成品,喜歡由零件開始砌。99次失敗唔係問題,最緊要係有1次成功!

米Teen總部設在聖公會白約翰會督中學506室,在午膳後和放學後集會。有興趣參與的同學,請與會長或導師聯絡。

米Teen專頁

506室內 2020-11-04 21:43:57
溫度 26℃ 濕度 95%
街景 2020-11-04 21:41:52
街景
5樓室外 2020-11-04 21:43:43
溫度 22℃ 濕度 95%
街景 2020-11-04 21:34:34
街景
 ⇧